Прилага се и най-съвременното биологично лечение или така наречената таргетна (прицелна) терапия. Това е нов вид лечение на злокачествените заболявания, при които се използват биологични вещества, наричани таргетни лекарства. Нарастващото познание за биологията на рака, даде възможност да бъдат разработени много прицелни лекарства, базирани на генетичния профил на тумора. Тези медикаменти са специални биологични молекули, които избирателно потискат или активират дадени биологични процеси в туморните клетки и така водят до спиране на туморния растеж и до смърт на туморните клетки. Лекарствата се наричат прицелни, защото се залавят за определен рецептор на клетките. Самите прицелни лекарства са няколко големи групи:
• Моноклонални антитела – действащи върху рецепторите на епидермалния растежен фактор намиращи се на повърхността на клетката
• Тирозин киназни инхибитори или т.нар.малки молекули атакуващи ензима тирозин киназа и други.

Новата целева таргетна терапия въздейства само върху раковите образувания. Тези лекарства директно атакуват злокачествените клетки, като щадят здравите около тях. Но тъй като същите рецептори се намират и върху здравите клетки се получават и странични ефекти като кървене, кожен обрив, които са лесно преодолими и бързо преходни при назначаване на съответни лекарства.

Прицелното лечение се използва във венозна и таблетна форма. Прилага се вече при почти всички солидни тумори.