ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА “СБАЛОЗ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД

Легенда : 
КВБИ – комисия за вътрешно – болнични инфекции;
КМЕ – комисия по медицинска етика;
МС – медицински съвет;
ЛКК – лечебно – контролна комисия;
СЗГ – съвет по здравни грижи;
УПРК – упълномощен представител на ръководството по качество;
МО – медицинска онкология;
ЛЛ – лъчелечение;
НИД – научно-изследователска дейност;
Он.К – онкокомитет;
ОК – одитор качество;
ДКБ – диагностичено-консултативен блок;
АСБ – административно стопански блок;
ЗРПОЗ – звено за регистрация и профилактика на онкологични заболявания;
ОД – Образна диагностика;
ОМОПГ – отделение по медицинска онкология и палиативни грижи;
ОХООЗ – отделение по хирургия в обл. на онкологичните заболявания;
ОАИЛ – отделение по анестезиология и интензивно лечение;
ОГОООЗ – отделение по гинекология в обл. на онкологичните заболявания;
ОГЕООЗ – отделение по гастроентерология в обл. на онкологичните заболявания;
Отдел ЧР – отдел Човешки ресурси;
ФСО – финансово-счетоводен отдел;
СИО – сектор информационно обслужване.

Управление

…Още

Хирургично отделение

В онкохирургично отделение се извършва съвременно оперативно лечение на всички доброкачествени и злокачествени новообразувания в обема на голямата хирургия, както и лапароскопски операции върху жлъчен мехур, яйчникови кисти, дебело черво, чернодробни кисти и други, които са обект на лапароскопската хирургия според Хирургичния стандарт. …Още

Онкогинекологично отделение

В Онкогинекологично отделение се извършват оперативни интервенции при всички злокачествени заболявания на женския генитален тракт, операции за доброкачествени тумори женските полови органи, ехографии, колпоскопии, електрокоагулации, пробни абразии, биопсии, полипектомии, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания. …Още

Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

Отделението е разкрито през 2011г.Осигурява провеждане на анестезия за оперативни интервенции и диагностично-лечебни процедури,предоперативна подготовка и следоперативно интензивно лечение при пациенти със съпътстващи заболявания.Към м.август 2012г. по щат в отделението работят 5 лекари със призната специалност по анестезиология и интензивно лечение и 10 медицински сестри. Анестезиологичната дейност се осъществява в 4 операционни зали,оборудвани с високотехнологична апаратура за провеждане на наркоза в условията на апаратно дишане с възм …Още

Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи

Отделението по “Медицинска онкология и палиативни грижи” разполага с 50 легла за лежащо болни. В него се извършва лекарствена онкотерапия според съвременните стандарти на медицинската онкология, провеждат се клинични изпитвания по международни проекти, което осигурява най-съвременен подход при лечението на пациентите и тяхното наблюдение. В отделението има разкрити сектори за: • “Палиативни грижи на онкологично болни, които не подлежат на други основни методи на лечение\” • “Подобряване качеството на живот и борба с болката”, в който се пр Още

Отделение по лъчелечение

Отделението по лъчелечение към СБАЛОЗ „Д-р М.Марков”-Варна е създадено и изпълнява изискванията за ефективно, надеждно и прецизно предписване, планиране и провеждане на лъчелечение. В Отделението по лъчелечение се работи по две клинини пътеки : КП № 257 КОНВЕНЦИОНАЛНА ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ и БРАХИТЕРАПИЯ със закрити източници КП № 255 ОРТОВОЛТНО ПЕРКУТАННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И МЕТАБОЛИТНА БРАХИТЕРАПИЯ с високи активности. Лъчелечението е основна клинична медицинска специалност, която цели чрез йонизиращи лъчения да лекува основно злокачествени тумо …Още

Отделение по онкокогична гастроентерология

Отделението по Онкологична гастроентерология има съвременно медицинско оборудване за осъществяване на добра медицинска практика, включващо: фиброскоп, фиброколоноскоп, фибродуоденоскоп със странична оптика, набор от ригидни ректоскопи, аксесоари към съответния ендоскоп за извършване на диагностични и терапевтични процедури под електрохирургия, набор за АПК. Разполага с ендоскопски център, намиращ се в База І – ДКБ и отделение с 10 легла, намиращо се в База ІІ – кв. Аспарухово. В отделението по Онкологична гастроентерология и в кабинета къ …Още

Отделение по образна диагностика

В отделението по Образна диагностика се извършват профилактични прегледи, както и системни контролни прегледи на пациенти с налично онкологично заболяване. Този процес е пряко зависим от една страна от подготовката на персонала, а от друга страна от апаратурата – последната напълно отговаря на съвременните зисквания за добра медицинска практика. Персоналът е висококвалифициран, владеещ всички необходими за диагностиката методи и интервенционални техники. В отделението работят 5 лекари с призната специалност по профила на отделението, …Още

Отделение по обща и клинична патология

Отделението по Клинична патология е водещо в диагностичната дейност на болницата.То включва хистологична, цитологична, имунохистохимична, гефрирна и молекулярна лаборатории. Разполага с най-съвременна апаратура, позволяваща високо качество и бързина в морфологичната диагностика на патологичните процеси. В отделението се извършват рутинни и специални морфологични изследвания, съобразени с изискванията за прецизна диагностична работа. Лекарите в отделението са видни специалисти с богат опит в туморната патология. Ежегодно участват в п …Още

Клинична лаборатория

В клинична лаборатория се извършват хематологични, биохимични и високоспециализирани изследвания – туморни маркери за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания – СЕА, Са 19-9, Са15-3, Са 125,АФП, PSA, Testosteron, HCG,Ferritin, бета MG, серумен HER-2; Анализ на хормони – TSH, Free T4, Free T3, Anti Tg, Anti-TPO, Estradiol, FSH, LH, Progesteron, Prolactin, Анализ на урина, CRP, H.Pylori, Хемокоагулация, кръвно газов анализ,йонограми, Йонизиран Са, гликарин Хб, с най-модерна и съвременна апаратура. Приемат се и се обработват материали с цел диагностика, както от кабинетите на ДКБ, така и от отделе …Още

Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания

В Звеното за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания се събира, обработва и анализира информация за преминалите болни, проведените леглодни, изписаните болни, починали, използваемостта, средния престой и оборот на леглата в дни. Изготвят се сравнителни таблици, диаграми, следи се динамиката за болестност и заболеваемост на населението. Следи се броят на диспансеризираните от Варненска и Добричка области. Организира и провежда кампанията за профилактични прегледи в ДКБ и фирми с преобладаващ женски състав. …Още

Диагностично консултативен блок

Диагностично–консултативен блок. Обхваща консултативни кабинети, медико – диагностични лаборатории и отделения без легла. В медико – диагностичните лаборатории и отделенията без легла се извършват дейности, подпомагащи пряко диагностично – лечебния процес. В консултативните кабинети се извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация, проследяване или контролни прегледи след дехоспитализация. В тях се извършват дейности по следните медицински специалности: медицинска онкология, акушерство и гинекология, хирур …Още

Болнична аптека

Към “СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна” ЕООД има разкрита болнична аптека.
В лечебното заведение в зависимост от стойностите, закупуването и доставката на лекарства и консумативи, се осъществява по два начина:
– чрез обявяване на конкурси по ЗОП за доставка, следвайки Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СБАЛОЗ „Д-р М. Марков – Варна” ЕООД, при спазване на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.
– следвайки реда и правилата подробно описани в разработените и внедрени по ISO оперативни процедури: ОП 741 О …Още