Отделението по Клинична патология е водещо в диагностичната дейност на болницата.То включва хистологична, цитологична, имунохистохимична, гефрирна и молекулярна лаборатории. Разполага с най-съвременна апаратура, позволяваща високо качество и бързина в морфологичната диагностика на патологичните процеси. В отделението се извършват рутинни и специални морфологични изследвания, съобразени с изискванията за прецизна диагностична работа. Лекарите в отделението са видни специалисти с богат опит в туморната патология. Ежегодно участват в професионални курсове, срещи, конференции, конгреси от национално и международно значение. Това позволява да следят и прилагат най-актуалните методи на работа в клиничната патология. Лаборантите в отделението за обучени за работа с модерната апаратура и представляват важна част от работния процес в лабораторията.

Ежедневно в отделението се извършва активна консултантска дейност на хистологични препарати от други лечебни заведения, което го прави водещо в страната. Днес отделението разполага с два модерни апарата, с ключово значение в профилактиката и диагностиката на рака на маточната шийка. Апаратът за течно базирана цитология, дава възможност за по-точно разпознаване на клетъчния материал и по-прецизно откриване на предраковите и ракови клетки. PCR – real time апаратът позволява генотипизирането на HPV. Може да се използва за скрининг на ниско и високо рисковите групи
пациентки с HPV, което дава възможност за диференциране на клиничното поведение. Тези два метода дават възможност още и за проследяване на пациентки с преканцерози на маточната шийка
в посттерапевтичния период. Този подход на цялостно изследване е съвременен, залегнал е в работата на много европейски лаборатории и е стандарт в САЩ.

Друга дейност на лабораторията е извършването на имунохистохимични изследвания – една част от тях са задължителни – Er,Pr, HER – използвани при рецепторна преценка и съответна хормонална и таргетна терапия при рак на млечната жлеза; друга част моноклонални антитела са незадължителни и се използват в определени, единични случаи за по-точна диагностика и органна локализация на туморния процес с оглед индивидуализиране на последващата терапия.
Началник отделение - д-р Емил Кънчев

Dr. Emil KanchevД-р Емил Кънчев е роден на 07.08.1967 в град Варна. Завършва средно образование във II-ра Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”-Варна. През 1993 година завършва Висше образование в Медицински Университет-Варна. За периода 1994-2002 година е асистент в Катедра по Обща и Клинична Патология към Медицински Университет-Варна. Придобива специалност „Обща и Клинична Патология” през 1999год. През 2000 год. придобива свидетелство за професионална квалификация по цитопатология. От 2002 до 2006 година работи като патолог-консултант в Cornwall Regional Hospital-Montego Bay, Jamaica. Oт 2007 година е част от екипа на отделението по Клинична патология към СБАЛОЗ”Д-р Марко Марков”-Варна. Ежедневната му професионална дейност включва рутинна хистологична и цитологична дейност в областа на общата и клинична патология. Д-р Кънчев е редовен участник в национални и международни конгереси и конференции. Има участие в международни курсове по диагностична патология на млечната жлеза/Австрия/, диагностична патология на женската полова система/Австрия/, гастроинтестинална патология /Румъния/, хематопатология /Испания/, урогенитална патология и патология на кожата/Чехия/, гинекологична цитодиагностика/Франция/. Д-р Кънчев има публикации в национални и международни периодични издания по Клинична патология. Членува в Българския лекарски съюз и Дружеството по Патология в България.

Патологична анатомия - д-р Снежинка Вичева

Д-р Снежинка Венециева Вичева е родена на 18.01.1947 г. в гр. Търговище. Завършила е ВМИ Варна през 1971 г. Започва работа като стажант – асистент в катедрата по хигиена във ВМИ Варна през 1972 г. от 07.1973 г. до 30.06.2005 г. работи в Катедрата по обща патологична анатомия към МУ гр. Варна, като асистент, старши и главен асистент. Придобива специалност по патологоанатомия през 1977 г. От 01.07.2005 работи като ординатор в отделението по клинична патология към СБАЛОЗ. Има научни проучвания в областта на ендокринната патология, изследвания в катедрата, публикации и участия в конференции и конгреси по тази тема. Натрупала е богат опит в биопсичнат и цитологична диагностика на тънкоиглени и резекционни биопсии от щитовидна жлеза. Член е на БЛС и дружеството по патология.

Клинична патология - д-р Полина Колева

Dr. Polina KolevaД-р Полина Колева е завършила Медицински Университет Варна през 1992г. От януари 1998г. има специалност Патологична анатомия с цитопатология. От януари 1993г. до март 1994 г е работила по специалността си МБАЛ Търговище. От април 1994г. до момента работи в СБАЛОЗ „д-р Марко Ант.Марков – Варна” ЕООД. Член е на БЛС, Българско дружество по патоанатомия и Българско дружество по Онкология.

Старши лаборант - Мели Петрова

dr-meli-petrovaМели Маринова Петрова е завършила ПМИ Варна през 1978г. Със специалност „медицински лаборант”. Притежава удостоверения за завършени различни курсове като „ курс компютърна грамотност”, „ курс по английски език за начинаещи”, проведен по Оксфордска система за обучение Streamline в Технически университет. Курс за повишаване на квалификацията за получаване на допълнителна професионална подготовка по windows 98, Excel 97, word 97, internet; Работи в отделението по клинична патология от 1995, след спечелен конкурс през 1999г, заема длъжността „ старши медицински лаборант”.