Отделение по лъчелечение към СБАЛОЗ „ Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД 

В Отделението по лъчелечение има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, лъчелечение след операция и или чрез съчетана лъче-химиотерапия. Приемат се основно пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото ( ендометриума ) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво, урогениталната система у мъжа.

Извършва се предоперативно лъчелечение на ректума и шийката на матката, което при определени случаи осигурява по-добри резултати от директното оперативно лечение или следоперативно лъчелечение.

Провежда се най-съвременната лечебна стратегия за запазване на целия или на част от болния орган – при тумори на ларинкса, фаринкса, устната кухина, пикочния мехур, правото черво, млечната жлеза.

В Отделението се лекуват ставно-дегенеративни заболявания ( шипове, артрози, тендовагинити, плексити, деформации на пръстите ) , хронични възпалителни процеси (циреи, онкологични възпаления, локално следоперативно възпаление, хронични очни възпаления и много др.). На повърхностната рентгенова терапия се лекуват успешно начални кожни карциноми.

През мес. 06.2016 г. в СБАЛОЗ “Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД бе въведен в експлоатация  нов  лъчелечебен комплекс, оборудван с последно поколение линеен ускорител и виртуален компютърен томограф за планиране на лъчелечението.

Дейности на Отделението по лъчелечение:

Лечебна дейност

Всички осигурени пациенти на клиниката се лекуват по клинични пътеки № 246, 248, 250.1, 250,2, а след 6 мес. и по КП 251,1 и 251,2.

Самостоятелно лъчелечение при ранни злокачествени новообразувания на ларинкса, гърлото и носа, кожни карциноми.

Предоперативно лъчелечение – карциноми на шийката на матката, ректума и др.

Органосъхраняваща съчетана лъчехимиотерапия при тумори на ларинкса, фаринкса, ректума, пикочния мехур.

Следоперативно лъчелечение – злокачествени новообразувания на млечната жлеза, фаринкса, ларинкса и устната кухина, шийката и тялото /ендометриума/ на матката, правото черво, урогениталната система у мъжа. Клиниката е профилирана в лечение на тумори на щитовидната жлеза чрез облъчване или чрез радиоактивен йод.

Следоперативно лъчехимиолечение – при рискови за рецидив пацииенти с тумори на шийката на матката, фаринкса и ларинкса, устната кухина, мозъка.

Противовъзпалително лъчелечение с ниски дози при пациенти с неонкологични заболявания: ставно-дегенеративни /шипове, артрози, тендовагинити, плексити, деформации на пръстите/, хронични възпалителни процеси /циреи, околонокътни възпаления, диабетно стъпало, локално следоперативно възпаление, хронични очни възпаления и др.).

Палиативно лъчелечение при авансирали неоплазми с кръвоспираща, аналгетична, декопресивна и др. палиативни задачи.

Дозиметричен и радиометричен контрол на апаратурата за лъчелечение .

Научно-изследователска дейност по актуални национални и международни научни теми в сътрудничество с други клинични и параклинични звена на СБАЛОЗ -Варна, МУ – Варна, МУ-София, както и с други медицински университети, национални центрове и болници от страната и чужбина.

 

Стандарти, по които се провежда лъчелечение

 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на млечната жлеза – Л. Маринова, В. Първанова. Т. Хаджиева –
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на маточната шийка – Е. Петкова, Т. Хаджиева
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ендометриума – Е. Петкова, Л. Гочева,Т. Хаджиевa –
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ларинкса – Р. Габровски, Т. Хаджиева –
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на щитовидна жлеза – Т. Хаджиева –
 • Национални стандарти за ЛЛ на мозъчни тумори – М. Янева; под ред. на Т. Хаджиева –
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ректума – В. Кленова, Т. Хаджиева –
 • Национални стандарти за ЛЛ на семином на тестиса – Н. Билдирев под ред. на Т. Хаджиева –
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на белия дроб – В. Василева, Т. Хаджиева –
 • Нациионални стандарти за ЛЛ при карцином на назо-, оро- и хипофаринкса – З. Захариев, Т. Хаджиева –
 • Национални стандарти за лъчелечение на неонкологични заболявания – Т. Хаджиева

 

Условия за работа с пациенти на линейния ускорител в СБАЛОЗД-р М. МарковЕООД Варна


 1. Пациенти, които имат решения от онкологични комисии от цялата страна, избрали да се лекуват в Отделението по лъчелечение към СБАЛОЗ -Варна.

Тези пациенти се консултират всеки работен ден в Приемен лекарски кабинет № 3 след номер от регистратурата,  от 11.00-12.30 часа. Ще бъдат консултирани само пациенти, които имат решение от онкологична комисия, издала заключение за необходимостта от лъчелечение. Консултацията има за задача да определи възможността заболяването да бъде лекувано в нашето отделение.

Съществуват много форми на протичане на злокачествени заболявания, които не се нуждаят от лъчелечение или моментът за провеждането му не е настъпил или е

пропуснат. Консултацията на лекарите от лъчелечебния комплекс към СБАЛОЗ „Д-р М. Марков” ще прецени дали необходимите лъчетерапевтични процедури могат да се извършат с наличните апарати в отделението.

Същият начин на консултация се касае и за пациенти, преминали на Онкокомитети към СБАЛОЗ- Варна и им е назначена адювантна химиотерапия, която трябва да се последва от лъчелечение. 

Утвърденият път за лъчелечение на пациент със злокачествено заболяване в България е следният:

 • Поставяне на диагноза от лекар в специализирана амбулатория или здравно заведение след биопсия (проба от тумора) или операция.
 • Разглеждане на всеки случай индивидуално от онкологична комисия в здравното заведение за определяне на подходящата форма на лечение (хирургична, химиотерапия, лъчелечение, самостоятелна или комбинирана в последователност, зависеща от вида и стадия на заболяването и състоянието на пациента).
 • Насочване на пациента към болнично заведение по местоживеене или по желание, в което ще се извърши препоръчаната от онкологичната комисия терапия.
 • провеждане на самостоятелни или комбинирани хирургично, лъчелечение или химиотерапия.
 • насочване към диспансерно наблюдение в онкологичен диспансер по местоживеене (ако е необходимо).
 1. Пациенти, които имат протокол от онкологичните комисии в СБАЛОЗ Д-р М. Марков Варна и са записани в листата на чакащите от лъчетерапевтите на Отделението по лъчелечение към СБАЛОЗ Д-р М. Марков Варна.

В определения ден и час пациентът се явява в Отделението по лъчелечение- стационар с всички изисквани в протокола от онкологичната комисия, допълнителни изследвания и документи, с лична карта и рецептурна книжка /ако притежава такава. Там се извършва приемане с талон № 7 за съответната клинична пътека и окончателен преглед от лъчетерапевт с включване в подготвителните за лъчелечение процедури.

Има пациенти с придружаващи заболявания, които се нуждаят от предварителна консултация, дали биха понесли лъчелечение. Това се преценява чрез консултация на пациента от лъчетерапевт на място и тогава се записва в листа на чакащи.

 1. Кои пациенти са подходящи за лечение на линеен ускорител.

Поради изискванията за безопасност, заболяванията, които ще бъдат лекувани с новия линеен ускорител ще бъдат разширявани поетапно във времето.

Понастоящем се приемат за облъчване пациенти с рак на тялото и шийката на матката, правото черво (ректум) и простата. Пациенти с подходящи за лъчелечение редки тумори, също ще се включват в листа на чакащи.

Останалите пациенти успешно се лекуват на другите три лъчелечебни апарата в Отделението по лъчелечение.