Отделението е разкрито през 2011г. Осигурява провеждане на анестезия за оперативни интервенции и диагностично-лечебни процедури,предоперативна подготовка и следоперативно интензивно лечение при пациенти със съпътстващи заболявания. Към м.август 2012г. по щат в отделението работят 5 лекари със призната специалност по анестезиология и интензивно лечение и 10 медицински сестри. Анестезиологичната дейност се осъществява в 4 операционни зали,оборудвани с високотехнологична апаратура за провеждане на наркоза в условията на апаратно дишане с възможност за проследяване на степента на анестезия и регистриране на всички жизнени показатели ,заложени в стандарта на медицинското обслужване в областта на анестезиологията за страните от Европейския съюз. На лице е и анестезиологична апаратура в ендоскопския сектор на отделението по гастроентерология,което дава възможност за безболезнено и без риск за пациента провеждане под наркоза на редица
диагностично-лечебни процедури в тази област. Интензивното лечение на следоперативно болни се осъществява в две реанимационни стаи с общо 6 легла,оборудвани с апаратура за непрекъснато
наблюдение и лекарствено поддържане на жизнените функции,а при необходимост и от апаратно подпомагане на дишането. Основният контингент са пациенти в непосредствения и ранния следоперативен период,които поради големия обем и сложност на оперативната интервенция в съчетание с клинично значими придружаващи заболявания,се нуждаят от интензивно лечение и апаратно вливане на обезболяващи медикаменти. Лекарите от отделението осигуряват осъществяването на: анестезия,интензивно лечение,предоперативна подготовка на болните,лечение на хроничната
онкологична болка,провеждане на цялостно венозно хранене и други дейности. Отделението отговаря на Националния стандарт по анестезиология и интензивно лечение, акредитирана в най-високата степен III.