Към “СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна” ЕООД има разкрита болнична аптека. В лечебното заведение в зависимост от стойностите, закупуването и доставката на лекарства и консумативи, се осъществява по два начина: – чрез обявяване на конкурси по ЗОП за доставка, следвайки Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СБАЛОЗ „Д-р М. Марков – Варна” ЕООД, при спазване на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП. – следвайки реда и правилата подробно описани в разработените и внедрени по ISO оперативни процедури: ОП 741 О