В отделението по Образна диагностика се извършват профилактични прегледи, както и системни контролни прегледи на пациенти с налично онкологично заболяване. Този процес е пряко зависим от една страна от подготовката на персонала, а от друга страна от апаратурата – последната напълно отговаря на съвременните зисквания за добра медицинска практика. Персоналът е висококвалифициран, владеещ всички необходими за диагностиката методи и интервенционални техники. В отделението работят 5 лекари с призната специалност по профила на отделението, 5 рентгенови лаборанта, 2 медицински сестри и 1 санитар. Отделението разполага със следната апаратура:

В Диагностично консултативния блок са разположени:
  • Мамограф FLAT-E с приставка за стереотаксична биопсия
  • Два ултразвукови апарата с възможности, както за абдоминална ехоскопия, така и за ехоскопия на повърхностни структури ( млечна жлеза,щитовидна жлеза и др.) и доплерова диагностика.
В стационарния блок ( кв. Аспарухово) са разположени:
  • 16 слайсов нов компютърен томограф – GE BREIGHT SPEED с налична възможност за виртуална колоноскопия
  • Дигитален графичен рентгенов апарат – GE – BRIVO DR-F
  • Графично скопичен конвенционален рентгенов апарат
  • Подвижен рентгенов апарат за рентгенографии при леглото на пациента
  • Ултразвуков апарат с възможности за абдоминална ехоскопия, за ехоскопия на повърхностни структури ( млечна жлеза, щитовидна жлеза и др.), за ендовагинална и ендоректална ехоскопия и доплерова диагностика
Началник отделение по образна диагностика - д-р Снежина Янчева

Dr, Snejina QnchevaД-р Снежина Янчева завършва висше образование в МУ – Варна през 1990г. За периода 1991-92г. е ординатор в катедра Акушеро-гинекологична болница Варна. До 1995 г е цехов лекар в ОРБ- Варна. За периода 03-01.12.1995г. работи като ординатор в Неотложен кабинет – ОРБ Варна. От 01.12.1995г е рентгенолог в Общинска болница „св.Иван Рилски” Варна. Придобива специалност Образна диагностика през 2001г. От 01.06. 2001 г е Началник Диагностичен сектор в Общинска болница „ св.Иван Рилски”.От 2004 е Началник оtделение Образна диагностика към СБАЛОЗ „ д-р Марко Марков „ ЕООД . В следдипломната си квалификация д-р Снежина Янчева има завършени следните курсове: Компютърна томография; Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза; Образна диагностика на туморите на ЦНС; Интервенционални методи на диагностика и терапия под ултразвуков контрол, Доплерова ехография; Термоаблация; Виртуална колоноскопия; Участие в национални и междинародни конференции по образна диагносстика. Член е на Българската асоциация по Радиология и European Society of Radiology (ESR).

Рентгенология - Д-р Маргарита Богданова

Д-р Маргарита Богданова завършва висше образование в МУ-Варна през 1968г. За периода 1969-1971 е главен лекар в Здравна служба в с.Белослав, Варненско. За периода 1971-72г. е ординатор в Рентгеново отделение към Окръжна болница – Варна. От 1972 до 1997г. е асистент в Катедрата по рентгенология и радиология в МУ – Варна. От 1997 – 1999г ехографист в здравен център Вега. От 1999 до 2005г. рентгенолог в Здравен център „ Еквита”. От 2005г. ординатор в отделение Образна диагностика към СБАЛОЗ „ д-р Марко Марков” ЕООД. Следдипломна квалификация – ехография на коремни органи, ехомамография, образна диагностика на заболявания на пикочоотделителната система. Участия в конференции по образна диагностика.

Рентгенология - Д-р Диана Тончева

dr-diana-tonchevaД-р Тончева завършва медицински Университет Варна през 1979г. През периода 1979-1981 работи като общо практикуващ лекар в с.Житница. През 1981г. Започва работа като рентгенолог в отделенеито по Рентгенология в болницата в гр.Провадия, след това преминава на работа в Отделението по рентгенология на Градска болница – Варна, където работи и специализира до средата на 1986г. Има призната специалност по Рентгенология от 1986г. През м.юли 1986г. Е избрана за асистент в Катедрата по Рентгенология и радиология на Медицински Университет – Варна. От тогава работи като преподавател в катедра по рентгенология гл.асистент и като рентгенолог в Отделението по Образна диагностика в МБАЛ „ св.Марина” до месец май 2012. От 2004 г е член и на колектива на СБАЛОЗ „ д-р М.Марков” ЕООД. Д-р Тончева е специализирала в български и международни институти и клиники по Образна диагностика: Медицинска академия София, ВМА София,Университет Томас Джеферсъм Филаделфия САЩ , като стипендиант на фондация СОРОС, Института по диагностика и интервенционална рентгенология ААрау Швейцария, инститъта по Рентгенология в Тюбинген Германия. Взела е участие, включително и като съорганизатор, в качеството си на член на катедрата по Образна диагностика МУ Варна, в няколко проекта на Европейската интервенционална Рентгенология – Европейски семинари в диагностичната и интервенционална рентгенология, Hallej Project, семинари организирани от Royal College of Radiology Лондон, Българо френски лекционни курсове по Образна диагностика. Специализирала е в следните направления: Рентгенова диагностика на заболяванията на Отделителната система 1984г Ултразвукова диагностика на коремните органи 1987г. Компютърна томография 1989г,1990 и 1998г. Образна диагностика на жлъчната сисема и панкреаса 1992г Неврорентгенология 1993г Курс по ехография 1994г Университет Томас Джеферсън Съвременни техники при васкуларните изследвания – Филаделфия 1994г Диагностика на заболяванията на гръдната клетка – 1994г МРТ и ултразвуково изследване на костната система 2001г Съвременни образни методи за изследване на сърцето 2009г Мусколоскелетна сонография 2011г Има 25 публикации в български научни списания и н абългарски и международни конгреси Член е на БЛС, Българска асоциация по Рентгенология, Европейска асоциация по рентгенология, Международна асоциация по Магнитен резонанс - SDMS.

Д-р Аделина Янчева

Д-р dr. A.QnchevaАделина Янчева завършва висше образование в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна през 2017г. За периода 2014-2016г. е демонстрант към катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ към МУ- Варна, като подпомага активно асистентите при провеждането на практическите упражнения и демонстрира специфични процеси, манипулации, теоретични и практически постановки от учебния материал по радиология. Взема активно участие в регионални, национални и международни конгреси-  в периода 2012-2017г. - в научните конгреси на Европейската асоциация по радиология , 2014-2016г. - активно участие в " Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine". На XVI- ти конгрес на Българската асоциация по радиология се представя с постер на тема „Сарком на Юинг с първична чернодробна локализация". През 2016г. е единственият студент  от България, получил възможността  да участва в програмата Rising Stars на международния конгрес на Европейската асоциация по радиология във Виена (European Society of Radiology- ESR), с доклад на тема „Абдоминални тумори отвъд класическата рамка".