Ракът на дебелото черво е вид болестно състояние, разновидност на рака. Негови жертви са мъже и жени на възраст между 40 и 60 години.

80% от рака на дебелото черво се развива в сивите области на диаграмата.

Дебелото черво се намира на края на храносмилателната система и е с дължина е 1,5-2 m. Състои се от сляпото черво (caecum), възходящо ободно черво (colon ascendens), напречно ободно черво (colon transversum), низходящо ободно черво (colon descendens), сигмовидно черво (colon sigmoideum) и право черво (rectum)

Диагностика
Всеки тумор се лекува най-добре в начален стадий, когато има малки размери. Заова трябва редовно да се правят профилактични прегледи при лекар гастро-ентеролог и да се правят изследвания за скрита кръв в изпражненията. След 40 годишна възраст трябва да се правят профилактични прегледи веднъж на три години. Анализи за скрита кръв в изпражненията трябва да се правят ежегодно.

Иригоскопия – рентгенова снимка, която се прави след бариева клизма.

Ректороманоскопия – изследване, при което последните 30 см. от дебелото черво се оглеждат със специалена камера.

Колоноскопия – изследване, подобно на ректороманоскопията при което се изследва участък с дължина до 1 метър.

Фиброколоноскопия – най-добър метод, при който чрез апарат снабден с влакнеста оптика могат да бъдат огледани всички участъци на червото, чак до илеоцекалната клапа.

И при четирите метода по време на манипулацията може да се извърши биопсия — взема се малко парченце подозрителна тъкан, което след това се изследва хистологично.

Процедурите са практически безболезнени. Биопсията е се прилага при пациенти с полипи.

За съжаление някои болни попадът на преглед при онколог или гастро-ентеролог когато туморът има големи размери.

Лечение
Основните методи на лечение в традиционната медицина са оперативно премахване на тумора и на засегнатите части от червото, химиотерапия, лъчетерапия.

Каква операция ще се извърши зависи от размерите и разположението на тумора. При малки размери и подходящо разположение е възможно туморът да се отдели напълно и да се съхранят нормалните функции на дебелото черво. При големи размери и при някои разположения операцията завършва чрез създаване на изкуствено анално отвърстие разположено на предната коремна страна.

В много случаи операцията се извършва в два етапа (операция тип апартман): отначало се премахва част от червото и временно се създава изкуствено анално отвърстие, а след няколко месеца колостомата се премахва и се възстановява нормалната функция на червото.

Прогнозата на заболяването зависи от размера на тумора, регионалните лимфни метастази, наличито на далечни метастази и своевременното му хирургично лечение. Колкото по-малки са размерите, толкова е по-голяма вероятността за пълно излекуване.

Химиотерапия
  • Неоадювантна химио-лъчетерапия при рак на право черво: Прилага се при местно напреднал рак и се съчетава с лъчетерапия 50-54 Грей: 5-Флуороурацил и Левковорин.[1]
  • Адювантна химиотерапия:  Прилага се след хирургическо лечение на локално напреднал рак. Препоръчва се предварително хистологично изследване на тумора за маркера K-ras (произнася се кей-рас). Използват се: Левковорин, 5-Флуороурацил, Оксалиплатин, Капецитабин.
  • Първа линия химиотерапия:  Прилага се при рак с далечни разсейки. Прилагат се следните препарати: Оксалиплатин, Левковорин, 5-Флуороурацил, Иринотекан, Капецитабин.
  • Втора линия химиотерапия:  Използват се: Панитумумаб, Цетуксимаб,Иринотекан, Митомицин С, 5-Флуороурацил.
  • Нетрадиционни методи:  все повече хора се обръщат към нетрадиционната медицина поради негативните странични ефекти на традиционните методи — химиотерапията и лъчетерапицята разрушават здравите клетки, създават токсична среда в организма и намаляват имунитета. Множество билки имат доказан антираков ефект, други се използват за имунна терапия (засилване на съпротивителните сили на организма). В много от световните клиники за лекуване на рак се прилагат цялостни оздравителни програми, включващи психотерапевтика (работа с положителни утвърждения, формули и т.н.), оздравителна диета без месо и животински мазнини, слънцелечение и т.н. Такава цялостна програма е например методът на Хулда Кларк.