В онкохирургично отделение се извършва съвременно оперативно лечение на всички доброкачествени и злокачествени новообразувания в обема на голямата хирургия, както и лапароскопски операции върху жлъчен мехур, яйчникови кисти, дебело черво, чернодробни кисти и други, които са обект на лапароскопската хирургия според Хирургичния стандарт. Извършват се и операции върху млечна жлеза, като се използват най-съвременни методи и техника за лечение.

В отделението по Онкохирургия са разкрити 20 легла за лежащо болни. То е оборудвано с най-съвременна медицинска техника и инструментариум. Разполага с три ново оборудвани операционни зали с 4 операционни маси.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти с дълъг стаж в областта на хирургията, които осъществяват съвременна лечебна дейност в съответствие с правилата за добра медицинска практика, възприетите методи от съществуващия медицински стандарт по Хирургия, при спазване морално етичния кодекс на всеки член от колектива.

Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в Хирургичните кабинети в диагностично консултативния блок.

Проф. д-р Георги Кобаков, д.м. - Хирург - Управител

prof. dr. Georgi KobakovДоц. д-р Георги Леонидов Кобаков, дм, е роден през 1957 г. в гр. Гоце Делчев. Завършва медицина в Медицинска академия-София през 1981 г. През 1990 г. придобива специалност по “обща хирургия”. През 1990-1994 г. последователно е избран за асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по обща и оперативна хирургия с колопроктология на ВМИ-Варна с ръководител проф. д-р Темелко Темелков, дмн. През 2004 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на тема “Илеални тазови резервоари и илеоанална анастомоза след проктоколектомия при болни с улцерозен колит и фамилна аденоматозна полипоза”. Доц. Георги Кобаков прилага с успех модерни диагностични и иновативни хирургически методи при лечението на неопластичните, преканцерозните и възпалителните заболявания на дебелото и правото черво и на черния дроб (доброкачествени и злокачествени тумори, чернодробни метастази от колоректален рак, улцерозен колит, фамилна аденоматозна полипоза, фисури, фистули, хемороидална болест, абсцеси, пролапс на правото черво и др.). Научните му интереси са насочени предимно към диагностиката, лечението и профилактиката на тези и на други социално значими и редки заболявания и към въпросите на индивидуалното качество на живот на оперираните болни. Специализира в Университетската болница в Хановер (Германия) и в Синсинати (Охайо, САЩ). Магистър по здравен менидмънт от 2008 г. През периода от 2006 до 2008 г. е началник на Отделението по коремна хирургия при МБАЛ “Св. Марина” ЕАД-Варна. През 2008-2011 г. е началник на Отделението по хирургия към МДОЗС “Д-р Марко Марков”-Варна. През 2011 г. се хабилитира като доцент, като е назначен за началник на Клиниката по хирургия и избран чрез конкурс за управител на СБАЛОЗ “Д-р Марко Марков” ЕООД-Варна. През годините доц. д-р Георги Кобаков, дм, се утвърди като водещ специалист по онкохирургия у нас със завиден международен авторитет. Той е член на Българското хирургическо дружество от 1990 г. и на International Society of University Colon and Rectal Surgeons от 2006 г. Той има вече 130 публикации в наши и реномирани чужди научни списания и в сборници на национални и международни научни форуми, проведени у нас и в чужбина. Неговите статии са реферирани в редица чужди бази-данни и са цитирани от български и чуждестранни автори. Той е съавтор и съредактор на монографията “Чернодробни метастази от колоректален рак - диагностика и лечение” (Варна, 2006), както и съавтор на учебния атлас “A colour atlas of liver resections” (Varna, 2010) и на главата “Resection of colorectal liver metastases” в международната монография “Colorectal cancer - from prevention to patient care”, публикувана on-line в Хърватска през 2012 г.

Доц. д-р Кирил Киров, д.м. - Хирург - Началник Хирургично отделение

Dr. Kiril KirovДоц. д-р Киров, д.м. завършва висше образование в Медицинския университет-Варна      през 1993 г. Придобива специалност по хирургия през 1998 г. Работи последователно   във Втора хирургична клиника на ОРКБ-Варна, Катедрата по обща и оперативна     хирургия към УМБАЛ „Св. Марина"-Варна, а от 2008 г. - в Отделението по  хирургия в областта на онкологичните заболявания към СБАЛОЗ „Д-р М. Марков"   - Варна , като от м. Февруари  2012 г. е началник на отделението.  

В следдипломната си квалификация  е завършил следните курсове и обучения  в  областта на хирургията:
 
 • Жлъчночернодробна и трансплантационна хирургия / 2000- 2001 г. Израел /
 • Трансплантация на бъбрек и панкреас / 2002 г. САЩ /
 • Диагностична и оперативна лапароскопия в хирургията / 2009 г. МУ – Плевен / 
 • Употреба на механични съшиватели в хирургията / 2009 г. САЩ /
 • Абдоминална ехография / 2010 г. МУ – Варна /
 • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия  / 2010 г. МУ – Плевен /
 • Отворени и лапароскопски операции при хернии / 2017 г. – Гърция /
 
 През 2015 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор"  на тема:  "Оптимизиране на резултатите при конвенционални и лапароскопски колоректални резекции" . През 2017 г. Медицинския Университет - Плевен му присъжда академичната длъжност  „ Доцент" по онкология. Автор и съавтор е на  публикации в областта на хирургията, онкологията, гастроентерологията и колопроктологията  в български и чуждестранни специализирани списания ( Journal of Hepatology и Surgical Science ). През 2017 г.  издава монографията - "Колоректални преканцерози".
 
Член е на Българския лекарски съюз, Българското хирургическо дружество и Международна медицинска асоциация - България.   
 
Доц. Киров използва съвременни, доказали се в практиката  оперативни методи при
извършването на:
 
Лапароскопски /безкръвни/ операции на:
 
 • жлъчен мехур;
 • яйчникови кисти;
 • апендикс;
 • дебело черво;
 • чернодробни кисти;
 • хернии.
Конвенционална хирургия:
 
 • лечение на повърхностни, мекотъканни тумори;
 • ретроперитонеални тумори;
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на стомах, тънки и дебели черва
 • черен дроб;
 • резекции на правото черво, сфинктеросъхраняващи и запазващи тазовата инервация интервенции, като профилактика на половите следоперативни нарушения;
 • лечение на локално авансирали тумори на ректум , яйчници, ендометриум, шийка на  матката, когато се налагат комбинирани  резекции и тазови екзентерации;
 • хемороиди /класически и безкръвен метод/, фистули и фисури;
 • хернии /ингвинални , феморални , следоперативни , вентрални/.
д-р Денислав Белинов - Хирург - онколог

dr-denislav-belinovД-р Денислав Белинов завършва висше образование в МУ – Варна през 1987г. За периода 1988 – 1996г. е ординатор в Хирургично отделение на Общинска болница – гр. Кубрат. Придобива специалност „Хирургия” през 1996г. От 1996г. до сега е част от екипа на Хирургично отделение към СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна. През 2004г. с призната специалност по „Онкология”, а през 2005г. придобива специалност „Здравен мениджмънт”. Работи върху съвременните проблеми за рак на млечната жлеза, профилактика, скрининг, ранна диагностика, съобразено с утвърдените световни стандарти, включващо клиничен преглед, ехографска диагностика, тънкоиглена аспирационна биопсия, щанцова биопсия, дуктален лаваж, биопсия на сентинелни лимфни възли. Развива онкопластичния метод при оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза. Персонализиран подход при пластично - реконструктивна хирургия след онкологична хирургия на рака на млечната жлеза, едномоментно или отложено във времето в екип с пластичен хирург. Хирургично лечение на доброкачествените и злокачествени заболявания на кожата и нейните придатъци. В следдипломната си квалификация д-р Денислав Белинов има завършени следните курсове индивидуално обучение в областта на онкологичната хирургия: „Основни принципи за покриване на дефекти с пластика по съседство” УБ Алексанровска, Клиника по пластично - възстановителна естетична хирургия (1999г.); „Индивидуално обучение по онкохирургия” в НОЦ – София (2004г.); „Преканцерози и операбилен рак на млечна жлеза” – Онкологичен център – гр. Плевен (2004г.); „Биопсия на сентинелни лимфни възли. Практичен и теоритичен модул” - Онкологичен център – гр. Плевен (2005г.); „Ехография на млечна жлеза CHISON ULTRASOUND SYSTEM 8800 – гр. София (2005г.); Перкутанна термоаблация на метастатичния рак – Австрия (2006г); Специализицаия в Онкологичен център Джон Хопкинс, Република Турция (2011г.). Участие в национални и международни конференции по онкология и онкологична хирургия. Има публикации в български и чуждестранни периодични издания по хирургия и онкология. Членува в БЛС и Българското хирургическо и онкологическо дружество.

д-р Абди Мохамед - Хирург

Д-р Абди Аламин Мохамед завършва Висше образование в Медицински Университет - Варна през 1995 г. Придобива специалност Хирургия през 2007г. За периода 1996 – 1999 г е общопрактикуващ лекар в Central hospital Bachir Saleh – Западна Сахара. От 2000 до 2002 частна практика в Частна клиника Прима медика. От януари 2005 е младши хирург в Хирургическа болница „ професор Темелков”, а след юли 2007 – хирург. От месец август 2007 до февруари 2009 работи като хирург в КООХ към УМБАЛ „Св.Марина” Варна. От м.февруари 2009г.е част от екипа на хирургичното отделение към СБАЛОЗ „М.Марков” - Варна. Работи: лапароскопска/безкръвна/,стомашночревна,колоректална,жлъчночернодробна хирургия,херниология и хирургия на перианалното пространство, реконструктивни и пластични операции на коремни органи и предна коремна стена. Членува в Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество. В следдипломната си квалификация д-рАбди Мохамед има завършени следните курсове и обучения в областта на хирургията: Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия / 2010 г. МУ – Плевен /; Диагностична и оперативна лапароскопия в хирургията / 2010 г. МУ – Плевен

д-р Здравко Димитров - Хирург
Д-р Димитров завършва Висше образование в Медицински Университет - Варна през през 1983г. За периода 1983-2007 работи в МБАЛ „ Добри Беров” гр.Нови Пазар в Хирургично отделение като хирург. През 1999г. е назначен за завеждащ хирургично отделение и работи като такъв до 2007г. От 2007г. работи като ординатор в СБАЛОЗ „М.Марков” - Варна.
д-р Илиян Илиев - Хирург
dr-ilian-ilievД-р Илиян Илиев завършва Висше образование в Медицински Университет - Варна през 1991 г. За периода 1992 – 2011 г. е клиничен ординатор във Първа хирургична клиника на ОРКБ Варна, където извършва в пълен обем спешна и планова хирургична дейност на всички доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашночревния тракт, реконструктивни операции и пластики, изпълнявайки Стандартите на добрата хирургическа практика. Придобива специалност „Хирургия” през 1998 г. От м.октомври 2011г.е част от екипа на хирургичното отделение към СБАЛОЗ „М.Марков” - Варна. Работи: лапароскопска/безкръвна/, стомашночревна, колоректална, жлъчночернодробна хирургия, херниология и хирургия на перианалното пространство,пластика на хранопровод, реконструктивни и пластични операции на коремни органи и предна коремна стена. Членува в Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество.