д.м Управител - Проф. д-р Георги Кобаков

prof. dr. Georgi KobakovПроф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. е роден през 1957 г. в гр. Гоце Делчев. Завършва медицина в Медицинска академия-София през 1981 г. През 1990 г. придобива специалност по “обща хирургия”. През 1990-1994 г. последователно е избран за асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по обща и оперативна хирургия с колопроктология на ВМИ-Варна с ръководител проф. д-р Темелко Темелков, дмн. През 2004 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на тема “Илеални тазови резервоари и илеоанална анастомоза след проктоколектомия при болни с улцерозен колит и фамилна аденоматозна полипоза”. Проф. д-р Георги Кобаков прилага с успех модерни диагностични и иновативни хирургически методи при лечението на неопластичните, преканцерозните и възпалителните заболявания на дебелото и правото черво и на черния дроб (доброкачествени и злокачествени тумори, чернодробни метастази от колоректален рак, улцерозен колит, фамилна аденоматозна полипоза, фисури, фистули, хемороидална болест, абсцеси, пролапс на правото черво и др.). Научните му интереси са насочени предимно към диагностиката, лечението и профилактиката на тези и на други социално значими и редки заболявания и към въпросите на индивидуалното качество на живот на оперираните болни. Специализира в Университетската болница в Хановер (Германия) и в Синсинати (Охайо, САЩ). Магистър по здравен менидмънт от 2008 г. През периода от 2006 до 2008 г. е началник на Отделението по коремна хирургия при МБАЛ “Св. Марина” ЕАД-Варна. През 2008-2011 г. е началник на Отделението по хирургия към МДОЗС “Д-р Марко Марков”-Варна. През 2011 г. се хабилитира като доцент, като е назначен за началник на Клиниката по хирургия и избран чрез конкурс за управител на СБАЛОЗ “Д-р Марко Марков” ЕООД-Варна. През годините Проф. д-р Георги Кобаков, дм, се утвърди като водещ специалист по онкохирургия у нас със завиден международен авторитет. Той е член на Българското хирургическо дружество от 1990 г. и на International Society of University Colon and Rectal Surgeons от 2006 г. Той има вече 130 публикации в наши и реномирани чужди научни списания и в сборници на национални и международни научни форуми, проведени у нас и в чужбина. Неговите статии са реферирани в редица чужди бази-данни и са цитирани от български и чуждестранни автори. Той е съавтор и съредактор на монографията “Чернодробни метастази от колоректален рак - диагностика и лечение” (Варна, 2006), както и съавтор на учебния атлас “A colour atlas of liver resections” (Varna, 2010) и на главата “Resection of colorectal liver metastases” в международната монография “Colorectal cancer - from prevention to patient care”, публикувана on-line в Хърватска през 2012 г.

Главна Медицинска сестра - Нина Стефанова

Glavna medicinska sestra Nina StefanovaНина Иванова Стефанова е завършила ПМИ Враца през 1977 г. със специалност "Медицинска сестра – детски профил". Има образователно – квалификационна степен бакалавър по „Управление на здравните грижи” от Факултета по обществено здраве към МУ – София, както и магистърска степен по "Здравните грижи" и професионална квалификация „магистър по здравен мениджмънт” - МУ Плевен. Във връзка с продължаващото обучение, притежава удостоверения за завършени различни курсове към МБАЛО – София АД, като „Диагностика и комплексно лечение в онкологията”, „Специални грижи при болни провеждащи лъчелечение и химиотерапия. Странични действия”, „Професионален стрес при работещите с онкологично болни”. „Болнична хигиена – иновативни комплексни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция. Технология и организация на процеса.” и други от различни институции. На конференциите по здравни грижи във Варна и Поморие е представяла доклади, свързани с графичното изобразяване и отчитане силата на болката. Участвала е в конгресите на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /Плевен, Поморие, Шумен, София - 2011 г./. На конгреса в Плевен е избрана за член на Управителния съвет на националнално ниво на професионалната асоциация – БАПЗГ – София (2005 г. - 2011 г.), и от 2011 г. е член на Управителния съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ – Варна. За своята професионална дейност през 2003 г. е отличена с националния приз „сестра на годината” от РК на БАПЗГ – Варна, а 2011 г. на национално ниво получава плакет и грамота за принос към професията и съсловието. От 1977 – 1987 г. работи като медицинска сестра в ДМД Враца. В ОРБ – Варна, започва работа от 1988 г. като участъкова мед. сестра до явяването и спечелването на конкурс, заема длъжността на главна медицинска сестра – 1993 г. След промените в законодателството, болницата е преименувана в Общинска болница – Аспарухово”, МБДПЛР „Св. Иван Рилски” и от 2003 г. след обединяването с Онкологичния диспансер в СБАЛОЗ „Д-р Марко Ант. Марков” ЕООД, тя продължа да изпълнява длъжността на главна медицинска сестра.