В Звеното за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания се събира, обработва и анализира информация за преминалите болни, проведените леглодни, изписаните болни, починали, използваемостта, средния престой и оборот на леглата в дни. Изготвят се сравнителни таблици, диаграми, следи се динамиката за болестност и заболеваемост на населението. Следи се броят на диспансеризираните от Варненска и Добричка области. Организира и провежда кампанията за профилактични прегледи в ДКБ и фирми с преобладаващ женски състав.
д-р Руска Стоянова - Началник отделение

Д-р Руска Тодорова Стоянова е началник на отделението. Завършила е медицина в гр.Варна през 1977 г.С придобита специалност по вътрешни болести от 1985 г. и Специалност по нефрология от 1989 г. Работи като ординатор във вътрешно отделение на Общинска болница Аспарухово от 1981 г., а през 2002 и 2003г – като началник на отделението. След обединението на ОБ Аспарухово и Онкологичния диспансер , започва работа като началник на ЗРПОЗ, включващо Регионалния раков регистър /РРР/. Регистрацията и диспансеризацията на онкологичните пациенти е важна част от цялостната организация на противораковата борба. В РРР се събира информация за разпространението на онкологичните заболявания по населени места , възрастови и професионални групи и др. характеристики.Събраните данни служат за анализ на показателите заболеваемост, болестност, смъртност, ранна диатностика, преживяемост и др. Събраната информация се изпраща в Националния раков регистър.