272017Jun

СБАЛОЗ- Варна сключи договор по оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

заглавие


                                                                                         ПРОЕКТ

„ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ, ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ И ЗДРАВЕН МИКРОКЛИМАТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСОВИТЕ ФАКТОРИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ КЪМ СБАЛОЗ Д-Р МАРКО А.МАРКОВ – ВАРНА ЕООД, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА РАДИАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ“


Договор по процедура №  BG05M9OP001-1.008-2135

Схема за предоставяне на БФП:  BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП РЧР 2014-2020

Бенефициент: „СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков-Варна“ЕООД


Обща стойност на проекта: 388 188.32 лв. Срок на договора: 31.12.2018
Финансиране от ЕС: 310 550.65 лв Период на изпълнение: 26.06.2017-31.12.2018
Собствено финансиране:77 637.67 лв

На 19.06.2017 год. сключихме договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проекта е с № BG05M9OP001-1.008-2135“

Договора стартира от 26.06.2017 год. и трябва да бъде приключен до 31.12.208 год. Общата стойност на договора е 388 188.32 лв