302017Aug

Обява за продажбата на апартамент собственост на „ СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД

Обява

за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на апартамент собственост на

„ СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД


На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с взето решение на Общински съвет – Варна № 828-10(№20)/27.07.2017г.,   „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за продажба на АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в гр. Варна,  ул. „Тинтява“ № 7 , етаж 2, с площ 69.06 кв.метра, състоящ се от: входно антре, кухня, спалня, тоалет, баня, хол и две тераси, заедно с принадлежащото му избено помещение № 7, с площ 5.51 кв. метра, както и 27 кв. метра ид. части от ПИ  10135.2553.479, целият с площ 413 квадратни метра по скица, квартал: 25, парцел: IV, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.

Продажбата ще се извърши след провеждане на търг с явно наддаване при начална тръжна цена 94 800 лв.

Публичният търг ще се проведе на 18.09.2017г. от 11,00 ч. в каб. №31 в сградата на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 100, ет. 3.

Тръжната документация се получава в стая 35 на 3 етаж в сградата на „сбалоз Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №100, срещу сумата от 100 лева, платима по IBAN: BG52UNCR 7000 1502 4401 85 BIC: UNCRBGSF.

 Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация в предварително определен ден и час за всички участници.

 Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00 ч. на 15.09.2015 г.

При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена стартова цена с 3% от първоначално обявената цена на 19.10.2017 г. от 11.00 ч.