122022Sep

Обява за лекари специализанти

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ      ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р  МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД

гр. Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, тел: 052/975 888, факс: 052/614 141, БУЛСТАТ 000090154

   Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД, обявява свободнa длъжност за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва:

Анестезиология и реанимация” ” в Отделение по анестезиология и    интензивно лечение – 1 място

   Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

  1. Документ за самоличност – лична карта (представя се за справка);
  2. Автобиография европейски формат със снимка;
  3. Копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват;
  4. Документ за признаване на висшето образование по реда на Закона за висше образование, за лица придобили професионална квалификация в чужбина.
  5. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
  6. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

   Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

   Кандидатите подават документи в отдел „Човешки ресурси“ – бул. „Цар Освободител” 100, ет. 3, каб. 34.

   С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати – се назначават на длъжността „лекар, специализант по …“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.   

   С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант.