232016Aug

Едновременна лъчехимиотерапия – мислене и практика в клиничната онкология

1

ЕДНОВРЕМЕННА ЛЪЧЕХИМИОТЕРАПИЯ – МИСЛЕНЕ И ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ

 От началото на юни 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна реконструира своите интелектуални и технологични ресурси в едно модерно бимодално направление, интегриращо лъчелечение и медицинска (лекарствена) онкология. Нуждата от съчетаване на различни специалности и терапевтични похвати е най-съвременна повеля в онкологичната наука и практика. По тази причина в някои западни държави медицинската и радиационната онкологии са обединени в обща специалност, наричана клинична онкология. Комбинирани, лъчелечението и лекарственото третиране постигат достоверно много по-високи терапевтични резултати, недостъпни при самостоятелно приложение. За това свидетелстват данни от множество проспективни рандомизирани клинични проучвания и всички най-престижни онкологични ръководства препоръчват съчетаването на двете терапевтични модалности като най-ефективно.
Структурирайки направление по клинична онкология, СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна включва потенциала на своя нов лъчетерапевтичен център, оборудван с мултимодален линеен ускорител, заедно с възможностите на съвременната лекарствена терапия, съчетаваща традиционна химиотерапия и модерна таргетна биотерапия. Направлението е създало свой оригинален вътрешен протокол: Aлгоритъм за работа при 11 локализации на злокачествени солидни тумори, при които едновременната лъчехимиотерапия е най-ефективен лечебен подход: тумори на централна нервна система (анапластичен олигодендроглиом), мозъчни метастази, карциноми на глава и шия (eпифаринкс, устна кухина, назофаринкс, хипофаринкс и ларинкс), недребноклетъчен и дребноклетъчен белодробни карциноми, карциноми на хранопровод, панкреас, право черво и анус, карциноми на простата и маточна шийка. Комбинирането на двата метода се прилага според съвременните национални и международни стандарти на няколко етапа от лечебния онкологичен процес:предоперативно (неоадювантна едновременна лъчехимиотерапия) ,следоперативно (адювантна едновременна лъчехимиотерапия), дефинитивно (като единствен и радикален лечебен прийом)и палиативно/спасително (законтролнатуморнисимптоми). Със своеобразнa специфика на самостоятелен лечебен метод е съчетаването на лъчелечение с таргетнилекарствениагенти, наричано биолъчелечение.
   Изборът на лечебен подход с едновременна лъчехимиотерапия е строго индивидуален, функция е отредица хистологични, молекулярно-патологични, генетични, клинични, демографски, прогностични и предиктивни параметри и в крайна сметка се прецизира чрез решение на мултидисциплинарен онкологичен панел. Само професионалният диалог между специалист и по лъчелечение, медицинска онкология, клинична патология, молекулярна онкология и образна диагностика, вкл.и нуклеарна медицина, може да изкристализира в най-адекватно терапевтично решение. Всеки пациент може да бъде консултиран от съответен специалист в диагностично-консултативния блок на онкологичната болница и да бъде представен за терапевтично решение пред съответен онкологичен борд. За тази цел в СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна функционират пет общоболнични онкологични комисии по туморни локализации: по онкохирургия и онкоурология, по онкогинекология, по онкологична оториноларингология, по карцином на млечна жлеза и онкопулмология и по онкодерматология. Действителната интеграцията между тях е тъкмо това модерно клиникоонкологично мислене, родено от и заради високата цел – максимална терапевтична ефективност с индивидуализирана едновременна лъчехимиотерапия.