92017Nov

(Обновена) Tърг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини

Обявление за резултати от публичния търг

На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка със Заповед № 112/08.11.2017г.  на Управителя,   „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини за срок от 1 година, както следва:

Обособена позиция №1

Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД, фоайе находящо се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100;

Обособена позиция №2

Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД-База 2 Аспарухово /вход на нова сграда/;

Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД-База 2 Аспарухово /фоайе на стара сграда/;

при начална наемна цена 60 лв. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – електроенергия и вода.

Стъпка на наддаване –  в размер на 5(пет) лева.

Начин на плащане – по банков път от наемателя по банковата сметка на наемодателя.

Публичният търг да се проведе на 27.11.2017 г. от 12.00 ч. в адрес: Варна бул. „Цар Освободител” 100 ет.3

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие – до 13.00ч. на 24.11.2017 г.

При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена стартова наемна цена с 3% от първоначално обявената цена на 04.12.2017г.  от 12.00 ч. в конферентната зала на СБАЛОЗ на адрес: Варна бул. „Цар Освободител” 100 ет.3