142022Jan

Oбявява свободни длъжности за „лекар, специализант“

   Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД, обявява свободни длъжности за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва:

1. „Медицинска онкология” в Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи – 2 места

   Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

  1. Документ за самоличност – лична карта (представя се за справка);
  2. Автобиография европейски формат със снимка;
  3. Две снимки паспортен формат;
  4. Копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват;
  5. Документ за признаване на висшето образование по реда на Закона за висше образование, за лица придобили професионална квалификация в чужбина.
  6. Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват;
  7. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
  8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

   Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

   Кандидатите подават документи в отдел „Човешки ресурси“ – бул. „Цар Освободител” 100, ет. 3, каб. 34.

   С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати – се назначават на длъжността „лекар, специализант по …“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.   

   С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант.