212023Nov

Обява за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя вендинг машини

На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка със Заповед № З- 108/16.11.2023г.  на Управителя,   „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя вендинг машини за…

Read More