122022Sep

Обява за лекари специализанти

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ      ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р  МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД гр. Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, тел: 052/975 888, факс: 052/614 141, БУЛСТАТ 000090154    Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД, обявява свободнa длъжност за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет…

Read More