242016Oct

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини за срок от 1 година

На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка със Заповед № 125/24.10.2016г. на Управителя, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини за срок от 1 година, както следва:
Обособена позиция №1
Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД, фоайе находящо се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100;
Обособена позиция №2
Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД-База 2 Аспарухово /вход на нова сграда/;
Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД-База 2 Аспарухово /фоайе на стара сграда/;
при начална наемна цена 60 лв. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – електроенергия и вода.
Стъпка на наддаване – в размер на 5(пет) лева.
Начин на плащане – по банков път от наемателя по банковата сметка на наемодателя.
Публичният търг да се проведе на 11.11.2016 г. от 11 ч. в адрес: Варна бул. „Цар Освободител” 100 ет.3
Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
Краен срок за приемане на заявления за участие – до 13.00ч. на 10.11.2016 г.
При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена стартова наемна цена с 5% от първоначално обявената цена на 18.11.2016 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на СБАЛОЗ на адрес: Варна бул. „Цар Освободител” 100 ет.3