122016Sep

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион

   На основание чл. 17А и чл. 17Б от НРУПСВЧОВКТД на Общински съвет-Варна и във връзка със Заповед № 101 /12.09.2016г на Управителя,СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД, обявява че ще се проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион за срок от 3 / три / години. Обектът е с площ 40 кв. метра, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово,местност Вилите.
   Начална наемна цена 300 (триста)  лв. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – електроенергия и вода.Стъпка на наддаване –  в размер на  30 (тридесет) лева.
   Публичният търг ще се проведе на 30.09.2016 г. от 11 ч. в конферентна зала в сградата на СБАЛОЗ„Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД.

обявление