142018Jun

СБАЛОЗ- Варна приключи 2017-а година с печалба и отлична акредитационна оценка

На заседание на ПК „Собственост и стопанство“ единодушно бе приет годишният финансов отчет за 2017 г. на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания  д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД. Общинската болница приключи финансовата 2017-а година с положителен резултат от 139 184,04 лева, въпреки сериозните ограничения върху обема на дейностите, наложени от НЗОК, и отказа на здравната каса да заплаща извършената над лимита дейност.

Рестриктивната политика и наложените финансови рамки ограничиха до известна степен приема на пациенти в отделения с добър потенциал, към които пациентите имат повишен интерес и доверие.

Общият брой на извършените прегледи през 2017-а в Диагностично-консултативния блок е 16 592. Наблюдава се устойчива тенденция към повишаване броя на преминалите болни, хоспитализирани  в СБАЛОЗ. През отчетния период те са 12 861 души, което е ръст с 12.28 % спрямо 2016 г. Този факт се дължи както на нарастване на заболеваемостта в световен мащаб, така и на увеличения прием на пациенти от гр. Добрич и областта и, не на последно място, на доверието на пациентите в специалистите на болницата.

Най-голям принос в повишаването на броя на преминалите през здравното заведение пациенти имат отделенията по химиотерапия и лъчелечение. Само година след въвеждане в експлоатация на  „Комплекс Мултимодалн линеен ускорител“, месечните приходите за дейност на отделението по лъчелечение са се удвоили.

През 2017 година болницата работи и по европейски проект за закупуване на  специализирана дозиметрична апаратура на стойност 388 хил.лв., която дава възможност за  ново, високотехологично лъчелечение и покриване на изискванията за комплексност на болничната дейност.

Огромен успех за СБАЛОЗ – Варна през отчетната година е и отличната акредитационна оценка – максимална за срок от 5 години на всички звена на болницата. Нещо повече, общинската онкологична болница за първи път получи акредитационна оценка за практическо пред и следдипломно обучение на бакалаври и магистри в сферата на здравеопазването, която е също отлична за срок от 5 години. След проведен конкурс в СБАЛОЗ- Варна вече работят 7 специализанти.

СБАЛОЗ – Варна приключи финансовата 2017 г. без дългосрочни финансови дългове и задължения по изплащане на медицинска апаратура.

Извършени са текущи ремонти дейности на сградния фонд и медицинската апаратура със собствени средства в размер на 95 хил.  лева.

Актуализирани са основните работни заплати до размера на договорените в Колективния браншови договор.

СБАЛОЗ – Варна показа, че има потенциал – база и квалифициран персонал, за да се справи с предизвикателствата на непрекъснатото нарастване на броя на болните с онкологични заболявания и да предложи модерно, адекватно и успешно лечение, както и качествено обслужване на своите пациенти.

Приеха годишните отчети на общинските лечебни заведения