232016Aug

Организирана психосоциална подкрепа в българската онкология

distres

      В началото на юли 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна създаде направление за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти. За първи път в историята на българската медицина науката психоонкология разгръща своя действителна структура с професионален щат, кабинетни пространства, оригинална програма, стадартизиран инструментариум и регламентиран контингент. И досега душата на българския онкологичен пациент е необитавано социално и психологично пространство, в което лекарите онколози не желаят да пристъпват или поради страх от собствената си неподготвеност, или под предлог, че липсва институционална организираност и държавни инвестиции. Злокачествените болести в България се третират с хирургия, лекарства и лъчелечение, но никой не проследява драмата на ума и сърцето, разиграваща се зад декора на болното физическо тяло. През втората декада на 21-ви век на българската онкология ѝ предстои да се “излекува” от патологичния дефицит на емпатия и да припознае съвременната психоонкология като равноправна онкологична специалност и практика. За това настоява инициативата на СБАЛОЗ “Марко А. Марков” – Варна.

      Направлението за психосоциална подкрепа разкри специализиран кабинет в диагностично-консултативния блок на онкологичната болница с постоянно присъствие на онкопсихолог в него. Следвайки най-съвременни световни стандарти, направлението създава оригинална институционална програма за разпознаване, документиране, проследяване и своевременно лечение на т.нар. онкологичен дистрес – най-ранния и доловим психически дисбаланс, който изпитва съзнанието на онкологично болната личност. На всеки пациент с диагностицирана злокачествена болест се предоставя използвания в световната практика въпросник за самооценка – свръхпрост тест, наречен дистрес-термометър, който бързо и точно определя “градуса” на човешките притеснения, тревоги и страхове, свързани с болестта. Заедно с термометъра на разположение е и стандартизиран списък за самооценка, в който психосоциалните проблеми на индивида могат да бъдат строго конкретизирани. Това първично разпознаване на дистрес е организирано като популационен скрининг на всички пациенти по време на представянето им пред онкологичните комисии на лечебното заведение. Приблизително половината от тестваните показват клинично значими нива на онкологичен дистрес и на практика са потенциален контингент за следващи стъпки на психосоциална подкрепа. Селектираната категория с умерен и тежък дистрес подлежи на повторна планова визита при щатния онкопсихолог, който детайлизира психологичния дискомфорт чрез интервю и клинични скали за оценка на тревожност или депресивност. Всички данни от началните оценки и от последващото проследяване се документират чрез оригинален софтуер, който на практика съставя и организира психологическо медицинско “досие” на всички онкологични пациенти.

     Структурирането на психосоциалната подкрепа е мултидисциплинарна дейност, за която СБАЛОЗ “Марко А. Марков” – Варна привлича личности и ресурси от разнообразни социални сфери и направления – медицински специалисти по клинична психология и психиатрия, пациентски организации, духовници от всички верски изповедания, социални работници, доброволци и др. Своеобразен методологичен манифест за тези дейности е публикуваното през 2015 г. Национално клинично ръководство за психосоциално подкрепа и рехабилитация в онкологията, МОРЕ 2015.