232023Jan

Обява – Началник ДКБ

Началник ДКБ
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД на основание глава V, раздел ІV “Конкурс” от Кодекса на труда и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения,

І. Обявява конкурс за заемане на длъжността “Началник отделение” на следното структурно звено в Дружеството:

– Диагностично-консултативен блок

1. Изисквания към кандидатите за участие в конкурс:
– Да са с висше медицинско образование;
– Да притежават основна специалност по профила на отделението;
– Притежаването на административен опит, ще се счита за предимство.

2. Кандидатите да изготвят и представят писмен проект на тема: “Стратегия за развитие на Диагностично-консултативен блок в периода януари 2023г. – януари 2026г.”

II. Необходими документи при кандидатстване:
1. Молба за участие в конкурс;
2. Автобиография;
3. Ксерокопие от документи удостоверяващи образование, специалност, трудов стаж и професионален опит.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.

III. Кандидатите в срок – един месец от публикуване на Обявлението да депозират документите си в отдел “Човешки ресурси” – ІІІ етаж, където за запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

IV. Със спечелилите конкурса ще бъдат сключени Споразумения за срок до три години.
Допълнителна информация на тел: 975 854 – отдел “Човешки ресурси”.