192022Apr

Обява! Конкурс – гл. мед. сестра

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА”, ЕООД

 
ОБЯВЛЕНИЕ

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД на основание глава V, раздел ІV “Конкурс” от Кодекса на труда и  чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения

              I. Обявява конкурс за заемане на длъжността  „Главна медицинска сестра” на СБАЛОЗ – Врана.

1. Изисквания към кандидатите за  участие в конкурс:

– Образователна квалификационна степен „Балакавър” или „Магистър” по специалността Управление на здравни грижи;

– Трудов стаж като медицинска сестра в болница не по-малко от 5 години;

– Опит като старша или главна медицинска сестра, не по-малко от 3 години.

             2. Кандидатите да изготвят и представят писмен проект на тема: “Стратегия за развитието на Здравните грижи за периода  2022г. – 2025г.”

II. Необходими документи при кандидатстване:  

 1. Молба за участие в конкурс;

 2. Автобиография;

 3. Ксерокопие от документи удостоверяващи образование, специалност, трудов стаж и професионален опит.

 Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.

             III. Кандидатите в срок – един  месец от публикуване на Обявлението да депозират документите си в отдел “Човешки ресурси” – ІІІ етаж, където за  запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

             IV. Със спечелилия конкурса ще бъде сключено Споразумение за  срок до три години.

Допълнителна информация на тел: 975 854 – отдел “Човешки ресурси”.