112021Oct

Обява за специализанти

   Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД, обявява своите предложения за места за специализанти финансирани от държавата, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва:

 1. „Клинична лаборатория“ в Клинична лаборатория  – 1 място;

2. „Обща и клинична патология”  в  Отделение  по  Обща  и  клинична патология – 1 място;
3. „Медицинска онкология” в  Отделение  по  медицинска  онкология  и палиативни грижи – 2 места;
4. „Хирургия” в  Отделение  по  хирургия  в  областта  на  онкологичните заболявания – 1 място;

5. „Анестезиология и реанимация”  в   Отделение  по  анестезиология  и интензивно лечение – 1 място;

6. „Гастроентерология” – Отделение по гастроентерология  в областта на онкологичните заболявания – 1 място.

      Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

  1. Молба – заявление.
  2. Автобиография европейски формат със снимка.
  3. Копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина.

   Срокът за подаване на документи е 24.10.2021г.

   Кандидатите подават документи в отдел „Човешки ресурси“ – бул. „Цар Освободител” 100, ет. 3, каб. 34.

   С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант.