212023Nov

Обява за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя вендинг машини

На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка със Заповед № З- 108/16.11.2023г.  на Управителя,   „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя вендинг машини за срок от 2 години, както следва:

Обособена позиция №1

Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД, фоайе находящо се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100;

При начална наемна цена 100,00 лв. без ДДС. Стъпка на наддаване –  в размер на 10(десет) лева. Депозит за участие – 120,00 лв.

Обособена позиция №2

Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД-База 2 Аспарухово /вход на нова сграда/;

Площ от 1 кв.м. в СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД-База 2 Аспарухово /фоайе на стара сграда/;

При начална наемна цена  200,00 лв. без ДДС. Стъпка на наддаване –  в размер на  20,00 (двадесет лева). Депозит за участие – 240,00 лв.

В наемната цена не са включени разходите за консумативи – електроенергия и вода.

Начин на плащане – по банков път от наемателя по банковата сметка на наемодателя.

Публичният търг да се проведе на 06.12.2023 г. от 11.00 ч. в адрес: Варна бул. „Цар Освободител” 100 ет.3, каб. № 31

 Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация от База 1 с адрес: Варна, бул. „Цар Освободител” 100 ет.3.

Краен срок за приемане на заявления за участие – до 14.30ч. на 05.12.2023 г. 

 При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена стартова наемна цена с 3% от първоначално обявената цена на 05.01.2024г.  от 11.00 ч. в каб. № 31 на СБАЛОЗ на адрес: Варна бул. „Цар Освободител” 100 ет.3