312024May

Обява за длъжност – „лекар, специализант“

   Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява свободнa длъжност за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва:

„Медицинска онкология” ” в Отделение по медицинска онкология и палиaтивни грижи – 1 място.

   Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

  1. Документ за самоличност – лична карта (представя се за справка);
  2. Автобиография европейски формат със снимка;
  3. Копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват;
  4. Документ за признаване на висшето образование по реда на Закона за висше образование, за лица придобили професионална квалификация в чужбина.
  5. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
  6. Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

   С кандидатите ще се проведе конкурс по реда на Кодекса на труда. Съгласно чл. 17, ал. 4 от Наредба No 1/22.01.2015г., при провеждането на конкурса се вземат предвид:

 –  средният успех от следването и от държавните изпити;

 – оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи, или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

 – резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

 – други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.)

   За класиране на кандидатите, се формира бал – по шестобалната система за всеки един от компонентите.

   Балът за класиране на кандидатите се изчислява на база следните оценки:
 –  Средния успех от следването и от държавните изпити  (А);
 –  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността,  за   която  се  кандидатства,  ако  са  повече   от  една   се   изчислява средноаритметично (В);
 – Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка от събеседването (С).
Балът се сформира по следната формула: А+В+3*С
Максималният бал, която може да получи всеки един кандидат е 30.
Трудовото правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място, с най-висок бал.

Избраните кандидати – се назначават на длъжността „лекар, специализант по …“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.   

   С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант.

   Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

   Кандидатите подават документи в отдел „Човешки ресурси“ – бул. „Цар Освободител” 100, ет. 3, каб. 34.