72018Mar

Обява

СБАЛОЗ “Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД 

гр.Варна, бул. Цар Освободител №100, тел. 052/ 975 888, факс: 052/ 614 141


Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД, обявява свободни длъжности за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва:

 1. Лъчелечение“ в Отделение по Лъчелечение – 3 места;
 2. Образна диагностика” в Отделение по Образна диагностика – 2 места;
 3. Обща и клинична патология” в Отделение по Обща и клинична патология – 1 място;
  4. „Медицинска онкология” в Отделение по Медицинска онкология и палиативни грижи – 2 места;
  5. „Хирургия” в Отделение по Хирургия в областта на онкологичните заболявания – 1 място;
 4. Анестезиология и реанимация” в Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 1 място;
 5. Гастроентерология” – Отделение по Гастроентерология  в областта на онкологичните заболявания – 2 места.

  Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

 1. Документ за самоличност – лична карта.
 2. Автобиография европейски формат със снимка.
 3. Една снимка паспортен формат.
 4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
 5. Документ за признаване на висшето образование по реда на Закона за висше образование, за лица придобили професионална квалификация в чужбина.
 6. Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
 7. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация.
 8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

  Срокът за подаване на документи е 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на обявата.

   Кандидатите подават документи в отдел „Човешки ресурси“ – бул. „Цар Освободител” 100, ет. 3, каб. 34.

   С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати – се назначават на длъжността „лекар, специализант по …“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.   

  С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант.